Introductie Duits in de beroepscontext

Duits in de Beroepscontext. Een samenhangende systematiek van examinering in samenwerking met het Goethe-Institut

De keuzedelen Duits in de Beroepscontext In 2014 werden in het MBO keuzedelen ingevoerd. Hierdoor kregen studenten de mogelijkheid tot een eigen profilering binnen hun beroepsopleiding. Al snel werden er keuzedelen Duits in de Beroepscontext ontwikkeld: opleidingsmodulen Duits die geënt zijn op de beroepspraktijk, zie https://duitsmbo.nl/keuzedelen-duits/, en hier met name de rubriek ontwikkeling van handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep. Het besef dringt steeds nadrukkelijker door dat het voor vakmensen op MBO-niveau van groot belang is vertrouwd te zijn met de taal en cultuur van onze grootste handelspartner. Een en ander werd mede gerealiseerd door de stichting Duits in de Beroepscontext.

Meerwaarde van het Goethe-Siegel

Vanuit het bedrijfsleven wordt de versterking van de positie van Duits in het MBO toegejuicht. Vooral voor het bedrijfsleven is een herkenbare en hoogwaardige standaard van beheersing van de Duitse taal van belang. Het keurmerk van het Goethe-Institut is wereldwijd een erkende standaard. Voor MBO studenten betekent het bezit van zo’n certificaat een vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken de initiatiefnemers van Duits in de Beroepscontext al van begin af aan nauw samen met het Goethe-Institut. In september 2016 kwamen de ROC’s die in het initiatief Duits in de Beroepscontext samenwerken tot overeenstemming met het Goethe-Institut over een gezamenlijke aanpak en certificering van de examens Duits.

Examensystematiek Duits in de Beroepscontext: adaptieve examens

De examensystematiek kent een aantal exameninstrumenten:
 • Een online digitaal examen voor de vaardigheden lezen en luisteren:
Deze toets is en wordt steeds verder ontwikkeld door het centrale Goethe-Institut München en wordt wereldwijd aangeboden: de Goethe-Test Pro (GTP). De toets is adaptief, past zich tijdens het maken aan het geregistreerde niveau van de student aan en geeft na afloop aan op welk ERK-niveau een student zich bevindt: van A1 t/m C2. Een korte demo van de toets staat hier: http://lernplattform.goethe.de/mod/adaptivetest/view.php?id=5493.
 • Een examen schrijven:
De exameninstrumenten hiervoor zijn door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld, afgestemd op de specifieke doelgroep: studenten uit het MBO. De toetsen zijn eveneens adaptief: ze geven aan op welk ERK-niveau een student zich bevindt: van A1 t/m B1.
 • Een gecombineerd examen spreken/gesprekken voeren:
Ook deze exameninstrumenten zijn door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld, eveneens afgestemd op de specifieke doelgroep: studenten uit het MBO. De toetsen zijn wederom adaptief: ze geven aan op welk ERK-niveau een student zich bevindt: van A1 t/m B1. De student krijgt met dit examen een bewijs waarin het niveau van de vier vaardigheden is weergegeven. De grondslag voor de niveauvaststelling is het ERK, het Europees referentiekader voor talen. De examens zijn zoals gezegd adaptief: dat wil zeggen, dat met een en hetzelfde exameninstrument een kandidaat een score kan behalen over een range van niveaus. Deze systematiek kan worden gebruikt voor zowel het examineren van de keuzedelen Duits als voor het afsluiten van vaardigheden Duits in andere opleidingsdelen waarin kennis van Duits vereist is. De exameninstrumenten zijn door het Goethe-Institut en de Stichting gezamenlijk ontwikkeld, en wel voor de volgende opleidingssectoren:
 • Economie/dienstverlening
 • Horeca/toerisme
 • Logistiek
 • Marketing
 • Secretarieel
 • Sport/bewegen
 • Techniek
 • Zorg/welzijn
Daarnaast zijn enkele generieke toetsen ontwikkeld die in hier niet genoemde sectoren inzetbaar zijn. Bovendien zijn voor horeca/toerisme en marketing een aantal profieltoetsen ontwikkeld binnen dezelfde systematiek. Alle informatie over de toetssystematiek, inclusief voorbeeldtoetsen, documentatie voor docenten en studenten en een handige adapter waarmee de ERK-resultaten omgezet kunnen worden in schoolcijfers staat op de website van de Stichting Duits in de Beroepscontext: https://duitsmbo.nl/examinering/. Hier staat ook een handige animatiefilm over de in’s en out’s van de examens Duits.

Pilot in 2017

In mei 2017 werd deze examensystematiek met een beperkte groep van 120 MBO-studenten beproefd. Aan deze proef namen vijf ROC’s deel. ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Aventus, Alfa College en Koning Willem 1 College. In deze pilotfase was de taakverdeling tussen de deelnemende ROC’s en het Goethe-Institut als volgt: De Zentralstelle van het Goethe-Institut in München werkte mee aan de ontwikkeling en de validering van de exameninstrumenten die in de pilot worden beproefd. De uitvoering was in handen van gekwalificeerde docenten van de deelnemende ROC’s. De monitoring gebeurde door het Goethe-Institut Amsterdam en door het initiatief Duits in de Beroepscontext.

Herfst 2017: intentie tot samenwerking wordt omgezet in structurele samenwerking in de Stichting Duits in de Beroepscontext

De evaluatie en bijstelling van de pilot heeft plaats gevonden. De vertegenwoordigers van het Goethe-Institut zijn onder de indruk van de kwaliteit van de examens van de Nederlandse ROC’s. Daarmee is de laatste belemmering voor samenwerking in een Stichting weggenomen. De nieuwe examensystematiek is voor het Goethe-Institut wereldwijd een novum. Jongeren op MBO-niveau zijn voor het Goethe-Institut tot nu een vrijwel onbekende doelgroep. In de juridische documenten die in september hun beslag krijgen worden de wederzijdse verplichtingen vastgelegd tussen de Stichting Duits in de Beroepscontext en het Goethe-Institut. De Stichting zal gebruik mogen maken van het logo van het Goethe-Institut en naar buiten treden als partner van het Goethe-Institut. Er wordt juridisch vastgelegd dat het Goethe-Institut een centrale rol speelt bij de ontwikkeling van de examens en bij de kwaliteitsbewaking.

Voorjaar 2018: officiële start van het examenproject

Vanaf april 2018 vindt examinering met de beproefde exameninstrumenten plaats. De uitvoering is in handen van de deelnemende scholen. Het ontwikkelen van examens en materialen en het toezicht vindt plaats door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam. De Stichting streeft ernaar het examen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk deelnemers aan MBO-opleidingen. Er is een Adapter ERK-niveau–>cijfer (A1, A2 en B1) ontwikkeld: handige omrekeningstabellen (lezen, luisteren, spreken en schrijven) van het met onze examens (voor zowel de keuzedelen als de profieldelen) behaalde ERK-niveau naar een schoolcijfer.

Winter/voorjaar 2019: examens Duits voor bepaalde beroepsprofielen

Ontwikkeling van erkende examens Duits voor verschillende beroepsprofielen, waar Duits een verplicht vak is. Er is een modelset A2/B1 ontwikkeld die goedgekeurd is door het Goethe-Institut, zodat de certificering op dezelfde wijze  (met een DiB/GI-certificaat dus) kan plaatsvinden als bij het afsluiten van de keuzedelen Duits. Intussen zijn er profieltoetsen beschikbaar voor bijvoorbeeld junior accountmanager, assistent manager internationale handel, marketing/communicatie/evenementen, gastronomie/toerisme/hospitality. Ook voor andere opleidingsrichtingen kunnen op verzoek valide toetsen worden geconstrueerd die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het Goethe-Institut.

Certificering van Duits in de Beroepscontext als betrouwbare examenleverancier

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij "voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn". Het certificaat vindt u hier. De validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.

Grote belangstelling vanuit de scholen

In januari 2017 werden alle ROC’s in Nederland uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Op dit moment zijn 16 ROC’s aangesloten bij Duits in de Beroepscontext: ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, Hoornbeeck College, ROC van Twente, Alfa College, Noorderpoort College, Deltion College, ROC Friese Poort, Aventus, Summa College, Nova College, Koning Willem 1 College, Graafschap College, Landstede, VISTAcollege en ROC Gilde Opleidingen. Spoedig volgen er meer ROC's: met een drietal zijn de gesprekken over aansluiting vergevorderd.

Wat wordt van deelnemende ROC’s verwacht?

De samenwerking is niet vrijblijvend. Een ROC of een sector van een ROC kan meedoen aan de certificering volgens de Goethe-systematiek. Daartoe worden afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de instelling. Deze afspraken houden onder meer in:
 • Er worden voldoende docenten getraind in de assessorentraining die is ontwikkeld.
 • De examencommissie van het ROC neemt het examenprotocol en -reglement over zoals dit door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut is opgesteld. Dit houdt ook in dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan voor het afnemen van de examens.
 • De examencommissie ziet er op toe dat de steekproefsgewijze kwaliteitscontrole door de Stichting Duits in de Beroepscontext kan plaatsvinden.
 • Gedurende maximaal de eerste drie jaar dragen de scholen bij aan een stichtingsfonds.

Ondersteuning en begeleiding

De Stichting Duits in de Beroepscontext zal de scholen begeleiding bieden bij de organisatie van de examens. Vanaf februari 2017 is een website beschikbaar met informatie voor docenten, managers en examencommissies. http://duitsmbo.nl. Er zijn en worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de aangesloten ROC’s. En verder vinden er regelmatig trainingssessies plaats voor de docenten die de examens afnemen.

Tenslotte

Er is veel bereikt. Het onderwijs in de Duitse taal en cultuur binnen het MBO krijgt weer de prominente plaats die het verdient. Er moesten en moeten nog steeds vele hindernissen worden overwonnen. Nu staan we voor de volgende uitdaging. We willen garanderen dat het Goethe-examen in de komende jaren binnen bereik komt en blijft van een grote groep aankomende vakmensen. De kosten per compleet examen bedragen 35 euro per student. Aan de Stichting is verder een fonds gekoppeld waarin door de deelnemende ROCs wordt bijgedragen. De Stichting heeft intussen veel goedgekeurd toetsmateriaal beschikbaar. Nu komt er meer nadruk op het ontwikkelen van ideeën voor goed lesmateriaal te liggen. Oftewel: de schouders er onder!
Juni 2021
Voor meer informatie: w.vanhees@roc-nijmegen.nl
 

Doelstellingen Duits in de beroepscontext

Duits in de beroepscontext is de naam van onze website.  Het is ook de naam van de keuzedelen Duits. Het nieuwe fenomeen keuzedelen hebben we aangegrepen om samen met docenten en teamleiders van zoveel mogelijk opleidingen binnen de ROC’s hoogwaardig en beroepsgericht onderwijs in de Duitse taal te ontwikkelen. In 2012 hebben we een aantal doelen gesteld die nog steeds als uitgangspunt voor ons initiatief gelden:

 • Eenduidige niveaustandaards die herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven; en direct daarmee samenhangend:
 • Het ontwikkelen en handhaven van een eenduidige, hoogwaardige internationaal erkende kwaliteitsstandaard van examens
 • Goed opleidingsmateriaal dat voldoet aan de eisen van moderne vakdidactiek, ingebed in de context van de beroepen waarvoor het MBO opleidt
 • Samenwerking en uitwisseling tussen docenten: zowel taaldocenten als docenten van de beroepsgerichte vakken
 • Promotie van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het MBO, in samenwerking met andere organisaties die een verwante doelstelling hebben
 • Scholing van zittende docenten en bevorderen van kwantiteit en kwaliteit van lerarenopleidingen Duits
 • Samenwerking en afstemming met VMBO en HBO

Duits in de beroepscontext

De Werkgroep Duits in de Beroepscontext, geïnspireerd door Lambert Teerling, is alweer een aardige tijd actief. De groep werd vanaf de start geleid door Paul Marcelis. Per 1 september 2021 is het stokje overgenomen door Anika Loendersloot-Plettenberg. Willem van Hees doet het nodige organisatorische. De werkgroep bestaat momenteel uit (alfabetisch):

 • Kees van Eunen
 • Willem van Hees
 • Françoise Hendriks
 • Eva Hessels-Abelova
 • Maxine de Jonge
 • Anika Loendersloot-Plettenberg
 • Lambert Teerling
 • Han Verschuur
 • Cigdem Zantingh-Akcelik
Vanuit het Goethe-Institut Amsterdam participeren:
 • Gudrun Mueller
 • Dorothee Winnen

Belang van Duitsland

LERENDE EUREGIO (http://www.lerende-euregio.com)

Landsgrenzen vervagen. Steeds meer mensen werken, leren en recreëren over de Nederlands-Duitse grens. De Ler(n)ende Euregio geeft een stimulans aan de Euregionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt. De Ler(n)ende Euregio is een Nederland-Duits samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Rijn-Waal maar ook Gronau - Enschede.

Doel

De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren. Het Euregionaal opleiden van studenten vormt daarbij het uitgangspunt. Studenten maken kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen, projecten en stages. Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten. En het bedrijfsleven kan kiezen uit een groter arbeidspotentieel.

Euregionale samenwerking

Aan Nederlandse zijde nemen mbo-instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant-Oost deel aan de Ler(n)ende Euregio doet het!. Bij het project Leren zonder grenzen nemen naast de provincies Gelderland ook Overijssel deel.  Voor beide projecten geldt dat aan Duitse zijde Berufskollegs afkomstig uit de driehoek Osnabrück, Duisburg en Kleef deelnemen. Waar mogelijk werken scholen samen om het Euregionale onderwijs te versterken. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de overheid om de Euregionale arbeidsmarkt te versterken.

Organisationen

De Ler(n)ende Euregio
Het kennis- en expertisecentrum op het gebied van grensoverschrijdend middelbaar beroepsonderwijs: www.lerende-euregio.nl.
In 2017 heeft de Ler(n)ende Euregio een krap 4 minuten durend filmpje geproduceerd over nut en noodzaak van Duits in het mbo: Duits kiezen op het mbo? Leuk en slim!
     
DNHK
Op de website van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) vind je heel veel informatie over het belang van Duitsland voor Nederland: http://www.dnhk.org/nl/. Hier vind je niet alleen feitelijke kennis over im- en export, economische vraagstukken en vestigingsplaatsen, maar ook over de Duitse Taal en Cultuur & Etiquette, zoals een top 10 van do's and don'ts. Echt een aanrader!
Internationaliseringsmonitor
http://www.pbl.nl/publicaties/pbl-bijdragen-internationaliseringsmonitor-2016-III Op 14 september 2016 heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de Internationaliseringsmonitor 3e kwartaal 2016 gepubliceerd. De monitor beschrijft - zo de tekst op de CBS-website - trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. In deze editie worden de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland voor het eerst vanuit regionaal perspectief gepresenteerd. Het complete document kan gratis als PDF-bestand worden gedownload. Ruim 150 bladzijden hard bewijs waarom Nederlanders Duits moeten kunnen!
Mach mit
Mach mit heeft op haar website machmit.nl een top 10 van redenen waarom  je voor het vak Duits zou moeten kiezen. Op de pagina daarom-duits vind je daarnaast een handige video over het belang van Duits en een brochure die je kunt bestellen. Kijk op: http://machmit.nl/daarom-duits.          

Beleidsontwikkelingen

Duits in de Beroepscontext. Een samenhangende systematiek van examinering in samenwerking met het Goethe-Institut

Nog slechts enkele jaren geleden dreigde het onderwijs in de Duitse taal en cultuur uit het MBO te verdwijnen. Sindsdien is er heel veel in positieve zin veranderd. Er is een groot netwerk ontstaan van docenten Duits verbonden aan ROC’s. Het aanbod aan beroepsgericht opleidingsmateriaal voor Duits in het MBO wordt snel beter en veelzijdiger. Dit alles hangt samen met de aandacht voor Duits die de afgelopen jaren is gegroeid. Het besef dringt steeds nadrukkelijker door dat het voor vakmensen op MBO-niveau van groot belang is vertrouwd te zijn met de taal en cultuur van onze grootste handelspartner. Deze positieve wending werd mede gerealiseerd door de initiatiefgroep Duits in het MBO, die in 2012 nog bestond uit een kleine werkgroep, maar intussen is uitgegroeid tot een organisatie die op 30 oktober 2017 de vorm kreeg van een Stichting: Duits in de Beroepscontext.

Een belangrijke succesfactor: de keuzedelen Duits in de Beroepscontext

In 2014 werden in het MBO keuzedelen ingevoerd. Hierdoor kregen de studenten de mogelijkheid tot een eigen profilering binnen hun beroepsopleiding. Die ontwikkeling werd door het initiatief aangegrepen om keuzedelen Duits in de Beroepscontext te ontwikkelen: opleidingsmodulen Duits die geënt zijn op de beroepspraktijk. Die greep werd een groot succes. Het keuzedeel Duits staat nu in de top 5 van de keuzedelen die het meest door opleidingen aan ROC’s worden aangeboden.

Meerwaarde van het Goethe-Siegel

Vanuit het bedrijfsleven wordt de versterking van de positie van Duits in het MBO toegejuicht. Vooral voor het bedrijfsleven is een herkenbare en hoogwaardige standaard van beheersing van de Duitse taal van belang. Het keurmerk van het Goethe-Institut is wereldwijd een erkende standaard. Voor MBO studenten betekent het bezit van zo’n certificaat een vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken de initiatiefnemers van Duits in de Beroepscontext al van begin af aan nauw samen met het Goethe-Institut. In september 2016 kwamen de ROC’s die in het initiatief Duits in de Beroepscontext samenwerken tot overeenstemming met het Goethe-Institut over een gezamenlijke aanpak en certificering van de examens Duits.

Examensystematiek Duits in de Beroepscontext: adaptieve examens

De examensystematiek kent een aantal exameninstrumenten:
 • Een online digitaal examen voor de vaardigheden lezen en luisteren:
Deze toets is en wordt steeds verder ontwikkeld door het centrale Goethe-Institut München en wordt wereldwijd aangeboden: de Goethe-Test Pro (GTP). De toets is adaptief, past zich tijdens het maken aan het geregistreerde niveau van de student aan en geeft na afloop aan op welk ERK-niveau een student zich bevindt: van A1 t/m C2. Een korte demo van de toets staat hier: http://lernplattform.goethe.de/mod/adaptivetest/view.php?id=5493.
 • Een examen schrijven:
De exameninstrumenten hiervoor zijn door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld, afgestemd op de specifieke doelgroep: studenten uit het MBO. De toetsen zijn eveneens adaptief: ze geven aan op welk ERK-niveau een student zich bevindt: van A1 t/m B1.
 • Een gecombineerd examen spreken/gesprekken voeren:
Ook deze exameninstrumenten zijn door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld, eveneens afgestemd op de specifieke doelgroep: studenten uit het MBO. De toetsen zijn wederom adaptief: ze geven aan op welk ERK-niveau een student zich bevindt: van A1 t/m B1. De student krijgt met dit examen een bewijs waarin het niveau van de vier vaardigheden is weergegeven. De grondslag voor de niveauvaststelling is het ERK, het Europees referentiekader voor talen. De examens zijn zoals gezegd adaptief: dat wil zeggen, dat met een en hetzelfde exameninstrument een kandidaat een score kan behalen over een range van niveaus. Deze systematiek kan worden gebruikt voor zowel het examineren van de keuzedelen Duits als voor het afsluiten van vaardigheden Duits in andere opleidingsdelen waarin kennis van Duits vereist is. De exameninstrumenten zijn door het Goethe-Institut en de Stichting gezamenlijk ontwikkeld, en wel voor de volgende opleidingssectoren:
 • Economie/dienstverlening
 • Horeca/toerisme
 • Logistiek
 • Marketing
 • Secretarieel
 • Sport/bewegen
 • Techniek
 • Zorg/welzijn
Daarnaast zijn enkele generieke toetsen ontwikkeld die in hier niet genoemde sectoren inzetbaar zijn. Bovendien zijn voor horeca/toerisme en marketing een aantal profieltoetsen ontwikkeld binnen dezelfde systematiek. Alle informatie over de toetssystematiek, inclusief voorbeeldtoetsen, documentatie voor docenten en studenten en een handige adapter waarmee de ERK-resultaten omgezet kunnen worden in schoolcijfers staat op de website van de Stichting Duits in de Beroepscontext: https://duitsmbo.nl/examinering/. Hier staat ook een handige animatiefilm over de in’s en out’s van de examens Duits.

Pilot in 2017

In mei 2017 werd deze examensystematiek met een beperkte groep van 120 MBO-studenten beproefd. Aan deze proef namen vijf ROC’s deel. ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Aventus, Alfa College en Koning Willem 1 College. In deze pilotfase was de taakverdeling tussen de deelnemende ROC’s en het Goethe-Institut als volgt: De Zentralstelle van het Goethe-Institut in München werkte mee aan de ontwikkeling en de validering van de exameninstrumenten die in de pilot worden beproefd. De uitvoering was in handen van gekwalificeerde docenten van de deelnemende ROC’s. De monitoring gebeurde door het Goethe-Institut Amsterdam en door het initiatief Duits in de Beroepscontext.

Herfst 2017: intentie tot samenwerking wordt omgezet in structurele samenwerking in de Stichting Duits in de Beroepscontext

De evaluatie en bijstelling van de pilot heeft plaats gevonden. De vertegenwoordigers van het Goethe-Institut zijn onder de indruk van de kwaliteit van de examens van de Nederlandse ROC’s. Daarmee is de laatste belemmering voor samenwerking in een Stichting weggenomen. De nieuwe examensystematiek is voor het Goethe-Institut wereldwijd een novum. Jongeren op MBO-niveau zijn voor het Goethe-Institut tot nu een vrijwel onbekende doelgroep. In de juridische documenten die in september hun beslag krijgen worden de wederzijdse verplichtingen vastgelegd tussen de Stichting Duits in de Beroepscontext en het Goethe-Institut. De Stichting zal gebruik mogen maken van het logo van het Goethe-Institut en naar buiten treden als partner van het Goethe-Institut. Er wordt juridisch vastgelegd dat het Goethe-Institut een centrale rol speelt bij de ontwikkeling van de examens en bij de kwaliteitsbewaking.

Voorjaar 2018: officiële start van het examenproject

Vanaf april 2018 vindt examinering met de beproefde exameninstrumenten plaats. De uitvoering is in handen van de deelnemende scholen. Het ontwikkelen van examens en materialen en het toezicht vindt plaats door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam. In eerste instantie is er nog in een kleinere setting geëxamineerd, in totaal een kleine 400 studenten hebben deelgenomen. Daar van zijn er zo’n 350 gecertificeerd. Ons streven is, dat we vanaf 2019 tot wel 5.000 MBO studenten per jaar aan het examen kunnen laten deelnemen. De Stichting streeft ernaar het examen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk deelnemers aan MBO-opleidingen. Er is een Adapter ERK-niveau–>cijfer (A2 en B1) ontwikkeld: handige omrekeningstabellen (lezen, luisteren, spreken en schrijven) van het met onze examens (voor het keuzedeel Duits A2 en het keuzedeel Duits B1) behaalde ERK-niveau naar een schoolcijfer.

Winter/voorjaar 2019: examens Duits voor bepaalde beroepsprofielen

Ontwikkeling van erkende examens Duits voor verschillende beroepsprofielen, waar Duits een verplicht vak is. Er is al een modelset A2/B1 ontwikkeld die binnenkort als pilot uitgerold wordt. En goedgekeurd is door het Goethe-Institut, zodat de certificering op dezelfde wijze  (met een DiB/GI-certificaat dus) kan plaatsvinden als bij het afsluiten van de keuzedelen Duits.

Certificering van Duits in de Beroepscontext als betrouwbare examenleverancier

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij "voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn". Het certificaat vindt u hier. De validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.

Grote belangstelling vanuit de scholen

Op dit moment participeren de volgende 16 ROC’s: ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel, Hoornbeeck College, ROC van Twente, Alfa College, Noorderpoort College, Deltion College, ROC Friese Poort, Aventus, Summa College, Nova College, Koning Willem 1 College, Graafschap College, Landstede, VISTAcollege en ROC Gilde Opleidingen.

Wat wordt van deelnemende ROC’s verwacht?

De samenwerking is niet vrijblijvend. Een ROC of een sector van een ROC kan meedoen aan de certificering volgens de Goethe-systematiek. Daartoe worden afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de instelling. Deze afspraken houden onder meer in:
 • Er worden voldoende docenten getraind in de assessorentraining die is ontwikkeld.
 • De examencommissie van het ROC neemt het examenprotocol en -reglement over zoals dit door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut is opgesteld. Dit houdt ook in dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan voor het afnemen van de examens.
 • De examencommissie ziet er op toe dat de steekproefsgewijze kwaliteitscontrole door de Stichting Duits in de Beroepscontext kan plaatsvinden.
 • Gedurende maximaal de eerste drie jaar dragen de scholen bij aan een stichtingsfonds.

Ondersteuning en begeleiding

De Stichting Duits in de Beroepscontext zal de scholen begeleiding bieden bij de organisatie van de examens. Vanaf februari 2017 is een website beschikbaar met informatie voor docenten, managers en examencommissies. http://duitsmbo.nl. Er zijn en worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de aangesloten ROC’s. En verder vinden er regelmatig trainingssessies plaats voor de docenten die de examens afnemen.

Tenslotte

Er is veel bereikt. Het onderwijs in de Duitse taal en cultuur binnen het MBO krijgt weer de prominente plaats die het verdient. Er moesten en moeten nog steeds vele hindernissen worden overwonnen. Nu staan we voor de volgende uitdaging. We willen garanderen dat het Goethe-examen in de komende jaren binnen bereik komt en blijft van een grote groep aankomende vakmensen. De kosten per compleet examen bedragen 35 euro per student. Aan de Stichting is verder een fonds gekoppeld waarin door de deelnemende ROCs wordt bijgedragen. De Stichting heeft intussen veel goedgekeurd toetsmateriaal beschikbaar. Nu komt er meer nadruk op het ontwikkelen van ideeën voor goed lesmateriaal te liggen. Oftewel: de schouders er onder!
Juni 2021
Voor meer informatie: w.vanhees@roc-nijmegen.nl

Privacy

Privacy statement Stichting Duits in de Beroepscontext

De Stichting Duits in de Beroepscontext (DidB) hecht veel belang aan de privacy van examenkandidaten, betrokken assessoren en websitebezoekers en gaat daarom zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens. DidB houdt zich bij de verwerking van alle persoonsgegevens, die zij onder haar beheer heeft, aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de betrokken persoonsgegevens omgaan.

 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van de examenkandidaten en assessoren zelf, soms via één van de onderwijsinstellingen, waar wij mee samen werken in verband met deelname aan de certificerende toetsing van een mbo-keuzedeel Duits - of van de component Duits, als onderdeel van een beroepskwalificatie op mbo-niveau. De gegevens van de assessoren verwerken wij in verband met verplichte deelname aan assessorentrainingen en om vast te stellen, of de assessoren, die betrokken zijn bij de afname en beoordeling van genoemde certificerende toetsen hiervoor gekwalificeerd zijn. De wet spreekt in dit geval van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. De betrokken gegevens worden daarnaast in onze centrale administratie o.m. opgeslagen ter voorkoming van fraude, om marketingactiviteiten te kunnen verrichten en met het oog op onze kwaliteitsborging. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Van mondelinge toetsen maken wij standaard audio(visuele) opnamen t.b.v. de beoordeling, in verband met eventueel bezwaar achteraf en voor trainings- en marketingdoeleinden. Voordat wij dit audio(visuele) materiaal eventueel vrijgeven voor trainings- of marketingdoeleinden vragen wij hiervoor toestemming aan de betrokken kandidaten en assessoren. De afgegeven toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal (foto’s en video’s) kan op elk moment door de betrokkenen worden ingetrokken of alsnog worden geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op reeds gepubliceerd beeldmateriaal).

 Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken diverse soorten gegevens. Een aantal daarvan hebben wij rechtstreeks van de participerende instellingen gekregen. Wij verwerken indien nodig de volgende gegevens:
 • contactgegevens (naam, studentnummer, mailadres en instellingsgegevens);
 • beeld- en geluidsopnamen van mondelinge toetsen*.
 • uitwerkingen schriftelijke examenonderdelen*
 • behaalde resultaten
 • toegekende certificering
De met * aangeduide gegevens worden primair door de participerende mbo-instellingen beheerd. Het niet of onjuist verstrekken van bovengenoemde gegevens kan complicaties opleveren bij de afname van het examen, of bij de certificering. Moeten wij certificaten wijzigen door onjuiste verstrekking van kandidaatsdata dan behouden wij ons het recht voor daarvoor administratiekosten in rekening te brengen.

Hoe gaan wij om met deze gegevens?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij vooral uit van het gerechtvaardigd belang. Ons belang is het faciliteren van de afname van examens Duits binnen het mbo en de certificering van de behaalde resultaten. Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om onze rechten en plichten na te komen. Dit betekent dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze privacyverklaring noemen. Om de veiligheid en integriteit van de Stichting DidB te borgen, beheren we een centrale gebeurtenissenadministratie. Persoonsgegevens die in verband staan met geprotocolleerde gebeurtenissen die van belang kunnen zijn in verband met fraudebestrijding en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen we hierin opnemen. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie stellen we indien noodzakelijk alleen aan het Goethe-Institut beschikbaar. Voor de uitvoering zijn wij verplicht persoonsgegevens en resultaten standaard te delen met het Goethe-Institut als medeverantwoordelijke instantie voor de certificering. Incidenteel zijn wij wettelijk verplicht deelnemersgegevens en presentielijsten met andere partijen te delen zoals met (eventuele) subsidiegevers, bijvoorbeeld in verband met de verplichte assessorentraining. Ook zijn wij verplicht aan verzoeken om persoonsgegevens van het Toezicht te voldoen. Wij zullen geen persoonsgegevens, audio(visuele) opnamen of resultaten delen met commerciële derde partijen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Alleen medewerkers van DidB en het Goethe-Institut kunnen bij de gegevens, voor zover die dat voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Zij hebben in verband met de bewerking van gegevens een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als wij persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar niet gebruikt hebben, worden deze automatisch verwijderd. Op verzoek kunnen wij verdere verwerking per direct staken, tenzij wij gebonden zijn aan wettelijk te hanteren bewaartermijnen. Intern houdt onze Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met  persoonsgegevens.

Aan wie kunnen we persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen persoonsgegeven verstrekken aan de eerdergenoemde instellingen en instanties. We doen dat alleen als:
 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan is opgenomen bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens’;
 • het wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken;
 • betrokkene toestemming heeft gegeven.
Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we persoonsgegevens aan een of meerdere onderstaande partijen.

Welke rechten hebben onze contacten?

Men kan een verzoek indienen om persoonsgegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de bestanden van DidB. U kunt hiervoor contact opnemen met Willem van Hees (mail: w.vanhees@roc-nijmegen.nl); tel. +31 (0)24 8904500). Wij dragen er zorg voor dat eventuele mutaties indien nodig ook worden doorgegeven aan het Goethe-Institut en aan de betrokken mbo-onderwijsinstelling. Als men ons verzoekt om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. DidB zal in principe geen besluiten nemen over certificering, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Hoewel de resultaten van de Goethe-Test-Pro (lezen/luisteren) automatisch worden gegenereerd, worden deze door de Stichting DidB pas vrijgegeven na controle bijvoorbeeld van de afnamecondities. Certificeringsbeslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

 Klachten

In geval van bezwaar tegen onze omgang met persoonlijke gegevens, kan altijd contact met de Functionaris gegevensverwerking van de Stichting DidB worden opgenomen via onze website http://duitsmbo.nl. Wij toetsen elk bezwaar zorgvuldig en nemen zo nodig passende maatregelen. Indien het probleem volgens de klager niet bevredigend wordt opgelost, dan kan deze zich richten tot de Autoriteit voor de Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Inschrijving voor onze examens of voor onze assessorentrainingen impliceert de instemming met dit privacy statement, ook met het verzamelen en het gebruiken van deze gegevens door ons.