Introductie Duits in de beroepscontext

Naar een samenhangende systematiek van examinering in samenwerking met het Goethe-Institut

Nog slechts enkele jaren geleden dreigde het onderwijs in de Duitse taal en cultuur uit het MBO te verdwijnen. Sindsdien is er heel veel in positieve zin veranderd. Er is een groot netwerk van docenten Duits verbonden aan ROC’s. Het aanbod aan beroepsgericht opleidingsmateriaal voor Duits in het MBO wordt snel beter en veelzijdiger. Dit alles hangt samen met de aandacht voor Duits die de afgelopen jaren is gegroeid. Het besef dringt door dat het voor vakmensen op MBO-niveau van groot belang is vertrouwd te zijn met de taal en de cultuur van onze grootste handelspartner. Deze positieve wending werd mede gerealiseerd door de initiatiefgroep Duits in het MBO, die in 2012 nog bestond uit een kleine werkgroep, maar intussen is uitgegroeid tot een organisatie die in 2017 de vorm heeft gekregen van een Stichting: Duits in de beroepscontext.

Een belangrijke succesfactor: de keuzedelen Duits in de beroepscontext

In 2014 werden in het MBO keuzedelen ingevoerd. Hierdoor kregen de studenten de mogelijkheid tot een eigen profilering binnen hun beroepsopleiding. Die ontwikkeling werd door het initiatief aangegrepen om keuzedelen Duits in de beroepscontext te ontwikkelen: opleidingsmodulen Duits die geënt zijn op de beroepspraktijk. Die greep werd een groot succes. Het keuzedeel Duits A2 staat nu in de top 5, B1 in de top 10 van de keuzedelen die het meest door ROCs worden aangeboden.

Meerwaarde van het Goethe-Siegel

Vanuit het bedrijfsleven wordt de versterking van de positie van Duits in het MBO toegejuicht. Vooral voor het bedrijfsleven is een herkenbare en hoogwaardige standaard van beheersing van de Duitse taal van belang. Het keurmerk van het Goethe-Institut is wereldwijd een erkende standaard. Voor MBO-studenten betekent het bezit van zo’n certificaat een vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben de initiatiefnemers tot de keuzedelen Duits in de beroepscontext al van begin af aan de samenwerking met het Goethe-Institut gezocht. In september 2016 kwamen de ROC’s die in het initiatief Duits in de beroepscontext samenwerken tot overeenstemming met het Goethe-Institut over een gezamenlijke aanpak.

Ontwikkeling van de examensystematiek Duits in de beroepscontext: adaptieve examens

De examensystematiek kent een aantal exameninstrumenten:
 • Een adaptief online digitaal examen voor de vaardigheden lezen en luisteren. Deze is ontwikkeld door het Goethe Institut en wordt wereldwijd aangeboden: de Goethe-Test Pro.
 • Een adaptief examen schrijven. De exameninstrumenten hiervoor zijn door de Stichting i.s.m. het Goethe-Institut  ontwikkeld, afgestemd op de specifieke doelgroep: studenten uit het MBO.
 • Een adaptief examen voor Spreken en Gesprekken voeren. Ook deze exameninstrumenten  zijn door de Stichting i.s.m. het Goethe-Institut  ontwikkeld, afgestemd op de specifieke doelgroep: studenten uit het MBO.
De student krijgt met dit examen een bewijs waarin het niveau van de verschillende vaardigheden is weergegeven. De grondslag voor de niveauvaststelling is het Europees referentiekader voor talen. (ERK). De examens zijn adaptief: dat wil zeggen, dat met een en hetzelfde exameninstrument een kandidaat een score kan behalen over een range van niveaus. Deze systematiek kan worden gebruikt voor zowel het examineren van de keuzedelen Duits A2 en B1 als voor het afsluiten van vaardigheden Duits in andere opleidingsdelen waarin kennis van Duits vereist is.

Pilot in 2017

In mei, oktober en december 2017 werd deze examensystematiek met een beperkte groep van 120 MBO-studenten beproefd. Aan deze proef namen vijf ROC’s deel. ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Aventus , Alfa College en Koning Willem 1 College. In deze pilotfase was de taakverdeling tussen de deelnemende ROC’s en het Goethe-Institut als volgt: De Zentralstelle van het Goethe-Institut in München werkte mee aan de ontwikkeling en de validering van de exameninstrumenten die in de pilot worden beproefd. De uitvoering was in handen van gekwalificeerde docenten van de deelnemende ROC’s. De monitoring gebeurde door het Goethe-Institut Amsterdam en door het initiatief Duits in de beroepscontext.

Oktober 2017: intentie tot samenwerking is omgezet tot structurele samenwerking in de Stichting Duits in de beroepscontext

De evaluatie en bijstelling van de pilot heeft  inmiddels plaats gevonden. De vertegenwoordigers van het Goethe-Institut zijn onder de indruk van de kwaliteit van de examens van de Nederlandse ROC's. De nieuwe examensystematiek is  voor het Goethe Institut wereldwijd een novum. Jongeren op MBO-niveau zijn voor het Goethe-Institut tot nu een vrijwel onbekende doelgroep. In de juridische documenten zijn de  wederzijdse verplichtingen vastgelegd tussen de Stichting Duits in de beroepscontext i.o. en het Goethe-Institut. De Stichting mag gebruik maken van het logo van het Goethe-Institut en naar buiten treden als partner van het Goethe-Institut. Er zal juridisch vast gelegd worden dat het Goethe-Institut een centrale rol zal hebben bij de ontwikkeling van de examens en bij de kwaliteitsbewaking. Vanaf april 2018 zal examinering met de beproefde exameninstrumenten plaats vinden. De uitvoering is dan in handen van de deelnemende scholen. Het verder ontwikkelen van examens en materialen en het toezicht vindt plaats door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam. Ons streven is, dat we vanaf 2019 minstens 5.000 MBO studenten per jaar aan het examen kunnen laten deelnemen.

Grote belangstelling vanuit de scholen

In januari 2017 werden alle ROC’s in Nederland uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Op dit moment hebben zich 13 ROC’s aangemeld: ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Hoornbeeck College, ROC van Twente, Alfa College, Noorderpoort College, Friesland College, Aventus, Summa College, Nova College, Koning Willem 1 College, Graafschap College en Landstede.

Wat wordt van deelnemende ROC’s verwacht?

De samenwerking is niet vrijblijvend. Een ROC of een sector van een ROC kan meedoen aan de certificering volgens de Goethesystematiek. Daartoe worden afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de instelling. Deze afspraken houden in:
 • Er worden voldoende docenten getraind in de assessorentraining die zal worden ontwikkeld.
 • De examencommissie van het ROC neemt het examenprotocol en -reglement over zoals dit door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut is opgesteld. Dit houdt ook in dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan voor het afnemen van de examens.
 • De examencommissie ziet er op toe dat de steekproefsgewijze kwaliteitscontrole door de Stichting Duits in de beroepscontext kan plaatsvinden.

Ondersteuning en begeleiding

De Stichting Duits in de Beroepscontext biedt vanaf september 2017 scholen begeleiding bij de organisatie van de examens. Vanaf februari 2017 is een website beschikbaar met informatie voor docenten, managers en examencommissies. www.duitsmbo.nl. Er zullen landelijke bijeenkomsten worden georganiseerd voor de deelnemende ROC’s.

De kosten van het examen: een nieuwe uitdaging

Sinds 2012 is er veel bereikt. Het onderwijs in de Duitse taal en cultuur binnen het MBO krijgt weer de prominente plaats die het verdient. Er moesten vele hindernissen worden overwonnen. Nu staan we voor de volgende uitdaging. We willen garanderen dat het Goethe-examen in de komende jaren binnen bereik komt en blijft van een grote groep aankomende vakmensen. Naar het zich nu laat aanzien zullen de kosten per examen 35 euro per compleet examen bedragen. Aan de Stichting is verder een fonds gekoppeld.
Voor meer informatie: lambert.teerling@gmail.com  (0649810910)
 

Doelstellingen Duits in de beroepscontext

Duits in de beroepscontext is de naam van onze website.  Het is ook de naam van de keuzedelen Duits. Het nieuwe fenomeen keuzedelen hebben we aangegrepen om samen met docenten en teamleiders van zoveel mogelijk opleidingen binnen de ROC’s hoogwaardig en beroepsgericht onderwijs in de Duitse taal te ontwikkelen. In 2012 hebben we een aantal doelen gesteld die nog steeds als uitgangspunt voor ons initiatief gelden:

 • Eenduidige niveaustandaards die herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven
 • Goed opleidingsmateriaal dat voldoet aan de eisen van moderne vakdidactiek, ingebed in de context van de beroepen waarvoor het MBO opleidt
 • Samenwerking en uitwisseling tussen docenten: zowel taaldocenten als docenten van de beroepsgerichte vakken
 • Promotie van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het MBO, in samenwerking met andere organisaties die een verwante doelstelling hebben
 • Scholing van zittende docenten en bevorderen van kwantiteit en kwaliteit van lerarenopleidingen Duits
 • Samenwerking en afstemming met VMBO en HBO

Duits in de beroepscontext

De Werkgroep Duits in de Beroepscontext is alweer een aardige tijd actief. Ze bestaat uit

 • Freek Driessen
 • Kees van Eunen
 • Jacoline Grünbauer
 • Françoise Hendriks
 • Paul Marcelis
 • Wim van de Put
 • Lambert Teerling
 • Han Verschuur

Belang van Duitsland

DNHK

Op de website van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) vind je heel veel informatie over het belang van Duitsland voor Nederland: http://www.dnhk.org/nl/niederlande/fakten/. Hier vind je niet alleen feitelijke kennis over im- en export, economische vraagstukken en vestigingsplaatsen, maar ook over de Duitse Taal en Cultuur & Etiquette, zoals een top 10 van do's and don'ts. Echt een aanrader!  

Internationaliseringsmonitor

http://www.pbl.nl/publicaties/pbl-bijdragen-internationaliseringsmonitor-2016-III Op 14 september 2016 heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de Internationaliseringsmonitor 3e kwartaal 2016 gepubliceerd. De monitor beschrijft - zo de tekst op de CBS-website - trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. In deze editie worden de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland voor het eerst vanuit regionaal perspectief gepresenteerd. Het complete document kan gratis als PDF-bestand worden gedownload. Ruim 150 bladzijden hard bewijs waarom Nederlanders Duits moeten kunnen!  

Mach mit

Mach Mit heeft op haar website machmit.nl een top 10 van redenen waarom  je voor het vak Duits zou moeten kiezen. Op de pagina daarom-duits vind je daarnaast een handige video over het belang van Duits en een brochure die je kunt bestellen. Kijk op: http://machmit.nl/daarom-duits.          

Beleidsontwikkelingen

Achtergrond en actuele ontwikkelingen

Duits in de Beroepscontext. Naar een samenhangende systematiek van examinering in samenwerking met het Goethe-Institut

Nog slechts enkele jaren geleden dreigde het onderwijs in de Duitse taal en cultuur uit het MBO te verdwijnen. Sindsdien is er heel veel in positieve zin veranderd. Er is een groot netwerk ontstaan van docenten Duits verbonden aan ROC’s. Het aanbod aan beroepsgericht opleidingsmateriaal voor Duits in het MBO wordt snel beter en veelzijdiger. Dit alles hangt samen met de aandacht voor Duits die de afgelopen jaren is gegroeid. Het besef dringt door dat het voor vakmensen op MBO-niveau van groot belang is vertrouwd te zijn met de taal en de cultuur van onze grootste handelspartner. Deze positieve wending werd mede gerealiseerd door de initiatiefgroep Duits in het MBO, die in 2012 nog bestond uit een kleine werkgroep, maar intussen is uitgeroeid tot een organisatie die op 30 oktober 2017 de vorm kreeg van een Stichting: Duits in de beroepscontext.

Een belangrijke succesfactor: de keuzedelen Duits in de Beroepscontext

In 2014 werden in het MBO keuzedelen ingevoerd. Hierdoor kregen de studenten de mogelijkheid tot een eigen profilering binnen hun beroepsopleiding. Die ontwikkeling werd door het initiatief aangegrepen om keuzedelen Duits in de Beroepscontext te ontwikkelen: opleidingsmodulen Duits die geënt zijn op de beroepspraktijk. Die greep werd een groot succes. Het keuzedeel Duits A2 staat nu in de top 5, B1 in de top 10 van de keuzedelen die het meest door opleidingen aan ROC’s worden aangeboden.

 Meerwaarde van het Goethe-Siegel

Vanuit het bedrijfsleven wordt de versterking van de positie van Duits in het MBO toegejuicht. Vooral voor het bedrijfsleven is een herkenbare en hoogwaardige standaard van beheersing van de Duitse taal van belang. Het keurmerk van het Goethe-Institut is wereldwijd een erkende standaard. Voor MBO studenten betekent het bezit van zo’n certificaat een vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben de initiatiefnemers tot de keuzedelen Duits in de Beroepscontext al van begin af aan de samenwerking met het Goethe-Institut gezocht. In september 2016 kwamen de ROC’s die in het initiatief Duits in de beroepscontext samenwerken tot overeenstemming met het Goethe-Institut over een gezamenlijke aanpak.

Ontwikkeling van de examensystematiek Duits in de Beroepscontext: adaptieve examens

De examensystematiek kent een aantal exameninstrumenten:
 • Een online digitaal examen voor de vaardigheden lezen en luisteren. Dit is ontwikkeld door het Goethe-Institut en wordt binnenkort wereldwijd aangeboden: de Goethe-Test Pro
 • Een examen schrijven. De exameninstrumenten hiervoor zijn door de Stichting i.s.m. het Goethe-Institut ontwikkeld, afgestemd op de specifieke doelgroep: studenten uit het MBO
 • Een examen voor Spreken en Gesprekken voeren. Ook deze exameninstrumenten zijn door de Stichting i.s.m. het Goethe-Institut  ontwikkeld.
De student krijgt met dit examen een bewijs waarin het niveau van de vier vaardigheden is weergegeven. De grondslag voor de niveauvaststelling is het Europees referentiekader voor talen. (ERK). De examens zijn adaptief: dat wil zeggen, dat met een en hetzelfde exameninstrument een kandidaat een score kan behalen over een range van niveaus. Deze systematiek kan worden gebruikt voor zowel het examineren van de keuzedelen Duits als voor het afsluiten van vaardigheden Duits in andere opleidingsdelen waarin kennis van Duits vereist is.

Pilot in 2017

In mei, oktober en december 2017 werd deze examensystematiek met een beperkte groep van 120 MBO-studenten beproefd. Aan deze proef namen vijf ROC’s deel. ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Aventus, Alfa College en Koning Willem 1 College. In deze pilotfase was de taakverdeling tussen de deelnemende ROC’s en het Goethe-Institut als volgt: De Zentralstelle van het Goethe-Institut in München werkte mee aan de ontwikkeling en de validering van de exameninstrumenten die in de pilot worden beproefd. De uitvoering was in handen van gekwalificeerde docenten van de deelnemende ROC’s. De monitoring gebeurde door het Goethe-Institut Amsterdam en door het initiatief Duits in de beroepscontext. In oktober en december 2017 werden herziene versies getest.

Herfst 2017: intentie tot samenwerking wordt omgezet in structurele samenwerking in de Stichting Duits in de Beroepscontext

De evaluatie en bijstelling van de pilot heeft plaats gevonden. De vertegenwoordigers van het Goethe-Institut zijn onder de indruk van de kwaliteit van de examens van de Nederlandse ROC’s. De nieuwe examensystematiek is voor het Goethe Institut wereldwijd een novum. Jongeren op MBO-niveau zijn voor het Goethe-Institut tot nu een vrijwel onbekende doelgroep. In de juridische documenten zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd tussen de Stichting Duits in de beroepscontext en het Goethe-Institut. De Stichting mag gebruik maken van het logo van het Goethe-Institut en naar buiten treden als partner van het Goethe-Institut. Er is juridisch vastgelegd dat het Goethe-Institut een centrale rol blijft houden bij de ontwikkeling van de examens en bij de kwaliteitsbewaking. Vanaf april 2018 zal examinering met de beproefde exameninstrumenten plaatsvinden. De uitvoering is dan in handen van de deelnemende scholen. Het ontwikkelen van examens en materialen en het toezicht vindt plaats door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam. Ons streven is, dat we vanaf 2019 minstens 5.000 MBO studenten per jaar aan het examen kunnen laten deelnemen. De Stichting streeft ernaar het examen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk deelnemers aan MBO – opleidingen. De kosten van een geheel examen bedragen daarom gedurende de komende drie jaar niet meer dan 35 euro.

Grote belangstelling vanuit de scholen

In januari 2017 werden alle ROC’s in Nederland uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Op dit moment hebben zich 13 ROC’s aangemeld: ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Hoornbeeck College, ROC van Twente, Alfa College, Noorderpoort College, Friesland College, Aventus, Summa College, Nova College, Koning Willem 1 College, Graafschap College en Landstede.

 Wat wordt van deelnemende ROC’s verwacht?

De samenwerking is niet vrijblijvend. Een ROC of een sector van een ROC kan meedoen aan de certificering volgens de Goethesystematiek. Daartoe worden afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de instelling. Deze afspraken houden onder meer in:
 • Er worden voldoende docenten getraind in de assessorentraining die zal worden ontwikkeld.
 • De examencommissie van het ROC neemt het examenprotocol en -reglement over zoals dit door de Stichting in samenwerking met het Goethe-Institut is opgesteld. Dit houdt ook in dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan voor het afnemen van de examens.
 • De examencommissie ziet er op toe dat de steekproefsgewijze kwaliteitscontrole door de Stichting Duits in de Beroepscontext kan plaatsvinden
 • Gedurende de eerste drie jaar dragen de scholen bij aan een stichtingsfonds

Ondersteuning en begeleiding

De Stichting Duits in de Beroepscontext zal de scholen begeleiding bieden bij de organisatie van de examens. Vanaf februari 2017 is een website beschikbaar met informatie voor docenten, managers en examencommissies. http://duitsmbo.nl. Er worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor de aangesloten ROC’s.  

Zie verder de rubriek 'Examinering'

 Contact via: lambert.teerling@gmail.com